Robot Machine Tending

การปรับกระบวนการผลิตเดิมที่ใช้แรงงานมนุษย์ทำงานร่วมกับเครื่องจักร ให้กลายเป็นระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เราสามารถช่วยออกแบบปรับกระบวนการเดิม โดยนำ Industrial Robots ร่วมกับระบบ Conveyor เพื่อทำหน้าที่เป็นทั้ง Parts Stock และ Part Feeding ให้กับ Robots โดย Robots จะหยิบชิ้นงานจาก C/V ใส่เข้าในเครื่องและสั่งงานให้เครื่องทำงาน รวมถึงการหยิบชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการออกแบบเครื่องจักรออกมาวางใส่บน Conveyor เป็นการช่วยปรับปรุงการทำงานเพิ่ม Utilized ของเครื่องจักรทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดการใช้แรงงานลง